کمک های اولیه در کوهستان

کیف کمکهای اولیه و ضرورت آن

زمان مطالعه: ۴ دقیقه کیف کمکهای اولیه  حتما در مورد ضرورت به همراه داشتن کیف کمکهای اولیه مطالبی شنیده اید. كوهستان بعلت داشتن وضعیت خاص ذاتاً خطرناك است. هر كسي كه به هر علتي وارد کوهستان میشود بالقوه در معرض اين خطرات ادامه مطلب